User Tools

Site Tools


101--su-i-c-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--su-i-c-t-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Suối Cát.</​div>​
 +<​p>​Đá <​b>​Suối Cát</​b><​sup id="​cite_ref-bd_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một rạn san hô vòng thuộc cụm An Bang (cụm Thám Hiểm) của quần đảo Trường Sa.
 +</​p><​p>​Đá Suối Cát là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Trung Quốc. Malaysia kiểm soát rạn vòng này từ năm 1987<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ (hay 1986<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​) đến nay. Ngoài việc cho một số binh lính đóng quân thì nước này còn khai thác dịch vụ du lịch lặn biển và câu cá tại đây.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Suối Cát</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Dallas Reef</​i>;​ tiếng Mã Lai: <​i>​Terumbu Laya</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​光星礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Guāngxīng jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Quang Tinh tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: thon hẹp. Chiều dài tính theo trục đông-tây là 5 hải lý (9,3 km) còn chiều rộng chỉ 1 hải lý (1,9 km). Diện tích là 17 km². Vành san hô này khô cạn hoàn toàn khi thuỷ triều xuống, làm hiện lên một vụng biển hẹp.<​sup id="​cite_ref-durham_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-bd-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Bản đồ hành chính. Phần bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hoà, huyện Trường Sa.”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Việt Nam)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+Su%E1%BB%91i+C%C3%A1t&​amp;​rft.btitle=B%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh.+Ph%E1%BA%A7n+b%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+t%E1%BB%89nh+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0%2C+huy%E1%BB%87n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa.&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%95ng+Th%C3%B4ng+tin+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+%28Vi%E1%BB%87t+Nam%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fgis.chinhphu.vn&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Valencia,​ Mark J.; Van Dyke, Jon M., Ludwig, Noel A. (1999). <​i>​Sharing the Resources of the South China Sea</​i>​. University of Hawaii Press. tr. 36. ISBN 978-0824818814.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+Su%E1%BB%91i+C%C3%A1t&​amp;​rft.au=Valencia%2C+Mark+J.%3B+Van+Dyke%2C+Jon+M.%2C+Ludwig%2C+Noel+A.&​amp;​rft.aulast=Valencia%2C+Mark+J.%3B+Van+Dyke%2C+Jon+M.%2C+Ludwig%2C+Noel+A.&​amp;​rft.btitle=Sharing+the+Resources+of+the+South+China+Sea&​amp;​rft.date=1999&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0824818814&​amp;​rft.pages=36&​amp;​rft.pub=University+of+Hawaii+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFSeverino2010"​ class="​citation">​Severino,​ Rodolfo C (2010), <​i>​Where in the World is the Philippines?​ Debating Its National Territory</​i>,​ Institiute of South East Asian Studies, tr. 181–182,​ ISBN 978-9814311717</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+Su%E1%BB%91i+C%C3%A1t&​amp;​rft.au=Severino%2C+Rodolfo+C&​amp;​rft.aufirst=Rodolfo+C&​amp;​rft.aulast=Severino&​amp;​rft.btitle=Where+in+the+World+is+the+Philippines%3F+Debating+Its+National+Territory&​amp;​rft.date=2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-9814311717&​amp;​rft.pages=181-182&​amp;​rft.pub=Institiute+of+South+East+Asian+Studies&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFButler,​_Richard;​_Suntikul,​_Wantanee2012"​ class="​citation">​Butler,​ Richard; Suntikul, Wantanee (2012), <​i>​Tourism and War</​i>,​ Routledge, tr. 16, ISBN 978-0415674331</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+Su%E1%BB%91i+C%C3%A1t&​amp;​rft.au=Butler%2C+Richard%3B+Suntikul%2C+Wantanee&​amp;​rft.aulast=Butler%2C+Richard%3B+Suntikul%2C+Wantanee&​amp;​rft.btitle=Tourism+and+War&​amp;​rft.date=2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0415674331&​amp;​rft.pages=16&​amp;​rft.pub=Routledge&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-durham-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 19. ISBN 978-1897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+Su%E1%BB%91i+C%C3%A1t&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=19&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011082543
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.318 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1691/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 67461/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3882/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5999/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.082/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 229.646 ​     1 -total
 + ​52.67% ​ 120.961 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​48.59% ​ 111.590 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.84% ​  ​52.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.07% ​  ​27.723 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.66% ​  ​26.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​10.37% ​  ​23.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.32%   ​21.398 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.67%   ​19.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  7.19%   ​16.513 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​366893-0!canonical and timestamp 20181011082543 and revision id 26346685
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--su-i-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)