User Tools

Site Tools


101--t-n-ng-nghi-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--t-n-ng-nghi-p-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​040719_172_dorset_marnhull2.jpg/​300px-040719_172_dorset_marnhull2.jpg"​ width="​300"​ height="​187"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​040719_172_dorset_marnhull2.jpg/​450px-040719_172_dorset_marnhull2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​040719_172_dorset_marnhull2.jpg/​600px-040719_172_dorset_marnhull2.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​499"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đất canh tác trồng lúa</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đất nông nghiệp</​b>​ đôi khi còn gọi là <​b>​đất canh tác</​b>​ hay <​b>​đất trồng trọt</​b>​ là những vùng đất, khu vực thích hợp cho sản xuất, canh tác nông nghiệp, bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây là một trong những nguồn lực chính trong nông nghiệp.
 +</p>
  
 +<​p>​Việc phân loại tiêu chuẩn theo FAO - Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc thì phân chia đất nông nghiệp vào các thành phần sau đây: ​
 +</p>
 +<​p>​Tùy thuộc vào việc sử dụng hệ thống tưới tiêu nhân tạo, đất nông nghiệp được chia thành đất có tưới tiêu và không tưới tiêu (thường xuyên). Ở các nước đang khô hạn và bán khô hạn đất nông nghiệp thường được giới hạn trong phạm vi đất tưới tiêu.
 +</​p><​p>​Đất nông nghiệp cấu thành chỉ là một phần của lãnh thổ của bất kỳ quốc gia, trong đó ngoài cũng bao gồm các khu vực không thích hợp cho nông nghiệp, chẳng hạn như rừng, núi, và các vùng nước nội địa. Đất nông nghiệp bao gồm 38% diện tích đất của thế giới, với diện tích đất trồng đại diện cho ít hơn một phần ba đất nông nghiệp (11% diện tích đất của thế giới).
 +</p>
 +<div class="​thumb tnone" style="​margin-left:​ auto; margin-right:​auto;​ width:100%; max-width:​2808px;">​
 +<div class="​thumbinner"><​div class="​noresize"​ style="​overflow:​auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​GrazingCowsPasture.jpg/​2800px-GrazingCowsPasture.jpg"​ width="​2800"​ height="​227"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​GrazingCowsPasture.jpg/​4200px-GrazingCowsPasture.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​GrazingCowsPasture.jpg/​5600px-GrazingCowsPasture.jpg 2x" data-file-width="​14805"​ data-file-height="​1200"/></​div><​div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6b/​Magnify-clip.png"​ width="​15"​ height="​11"​ data-file-width="​15"​ data-file-height="​11"/></​div>​Một đồng cỏ để chăn thả gia súc</​div>​
 +</​div></​div>​
 +
 +<​p>​Tại Việt Nam, đất nông nghiệp được định nghĩa là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng. Đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
 +</​p><​p>​Đất nông nghiệp gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đất sản xuất nông nghiệp: Là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Bao gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm.</​li>​
 +<​li>​Đất lâm nghiệp: Là đất có rừng tự nhiên hoặc có rừng trồng, đất khoanh nuôi phục hồi rừng (đất đã giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng bằng hình thức tự nhiên là chính), đất để trồng rừng mới (đất đã giao, cho thuê để trồng rừng và đất có cây rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng). Theo loại rừng lâm nghiệp bao gồm: đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.</​li>​
 +<​li>​Đất nuôi trồng thuỷ sản: Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thuỷ sản, bao gồm đất nuôi trồng nước lợ, mặn và đất chuyên nuôi trồng nước ngọt.</​li>​
 +<​li>​Đất làm muối: Là đất các ruộng để sử dụng vào mục đích sản xuất muối.</​li>​
 +<​li>​Đất nông nghiệp khác: Là đất tại nông thôn sử dụng để xây dựng nhà kính (vườn ươm) và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, đất để xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.</​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​Definition of agricultural land in FAOSTAT Glossary (click on the letter "​A"​ to get to the definition of "​Agricultural area"​).</​li>​
 +<​li>​Definition of agricultural land in OECD Glossary of Statistical Terms.</​li>​
 +<​li>​WDI –World Development Indicators online database, retrieved on ngày 18 tháng 7 năm 2008 (may require subscription for access; print edition from the World Bank).</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181016210114
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.158 seconds
 +Preprocessor visited node count: 338/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9946/​2097152 bytes
 +Template argument size: 605/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 953 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.665 ​     1 -total
 + ​39.97% ​  ​39.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​36.63% ​  ​36.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wide_image
 + ​33.53% ​  ​33.082 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​28.35% ​  ​27.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_sub
 + ​15.19% ​  ​14.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_n&​ocirc;​ng_nghi&#​7879;​p
 + ​13.27% ​  ​13.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.96%    7.849      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.86%    7.754      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.56%    3.512      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_find
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407231-0!canonical and timestamp 20181016210114 and revision id 41217637
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--t-n-ng-nghi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)