User Tools

Site Tools


101--tilen-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--tilen-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​toccolours"​ border="​1"​ style="​float:​ right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border-collapse:​ collapse;"><​tbody><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Ethylene
 +</​th></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ bgcolor="#​ffffff"><​img alt="​Êtilen"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Ethene_structural.svg/​120px-Ethene_structural.svg.png"​ width="​120"​ height="​113"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Ethene_structural.svg/​180px-Ethene_structural.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Ethene_structural.svg/​240px-Ethene_structural.svg.png 2x" data-file-width="​170"​ data-file-height="​160"/><​img alt="​Êtilen"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Ethylene-3D-vdW.png/​120px-Ethylene-3D-vdW.png"​ width="​120"​ height="​93"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Ethylene-3D-vdW.png/​180px-Ethylene-3D-vdW.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Ethylene-3D-vdW.png/​240px-Ethylene-3D-vdW.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​855"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Tổng quan
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Danh pháp IUPAC
 +</td>
 +<​td>​Ethene
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Công thức hoá học
 +</td>
 +<​td>​C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub></​td></​tr><​tr><​td>​SMILES
 +</td>
 +<​td>​C=C
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phân tử khối
 +</td>
 +<​td>​28,​05 g/mol
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bề ngoài
 +</td>
 +<​td>​khí không màu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Số CAS
 +</td>
 +<​td>​[74-85-1]
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Thuộc tính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Tỷ trọng và pha
 +</td>
 +<​td>​1,​178 g/l ở 15 °C, gas
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Độ hoà tan của khí trong nước
 +</td>
 +<​td>​25 mL/100 mL (0 °C)<​br/>​12 mL/100 mL (25 °C)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​Nhiệt độ nóng chảy
 +</td>
 +<​td>​-169,​1 °C
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhiệt độ nóng chảy
 +</td>
 +<​td>​-103,​7 °C
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Cấu trúc
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Hình dạng phân tử
 +</td>
 +<​td>​phẳng
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Mômen lưỡng cực
 +</td>
 +<​td>​không
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhóm đối xứng
 +</td>
 +<​td>​D<​sub>​2h</​sub></​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Dữ liệu nhiệt động
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Entanpy tạo thành Δ<​sub>​f</​sub><​i>​H</​i>​°<​sub>​gas</​sub></​td>​
 +<​td>​+52,​47 kJ/mol
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Entropy phân tử tiêu chuẩn <​i>​S</​i>​°<​sub>​gas</​sub></​td>​
 +<​td>​219,​32 J•K<​sup>​−1</​sup>​•mol<​sup>​−1</​sup></​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Nguy hiểm
 +</​th></​tr><​tr><​td>​MSDS
 +</td>
 +<​td>​MSDS ngoài
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phân loại của EU
 +</td>
 +<​td>​Cực kỳ dễ cháy (<​b>​F+</​b>​)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chỉ dẫn nguy hiểm
 +</td>
 +<​td>​R12,​ R67
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chỉ dẫn an toàn
 +</td>
 +<​td>​S2,​ S9, S16,<​br/>​S33,​ S46
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Điểm bốc cháy
 +</td>
 +<​td>​khí dễ cháy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Giới hạn nổ
 +</td>
 +<​td>​2.7–36.0%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhiệt độ bắt cháy
 +</td>
 +<​td>​490 °C
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Dữ liệu bổ sung
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Cấu trúc và<​br/>​tính chất
 +</td>
 +<td align="​center"​ colspan="​4">​’’n’’,​ ’’ε<​sub>​r</​sub>​‘‘,​ v.v..
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tính chất<​br/>​nhiệt động
 +</td>
 +<td align="​center"​ colspan="​4">​Pha<​br/>​Rắn,​ lỏng, khí
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Phổ
 +</td>
 +<​td>​UV,​ IR, NMR, MS
 +</​td></​tr><​tr><​th align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2">​Hóa chất liên quan
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Other alkenes
 +</td>
 +<​td>​Propen<​br/>​Buten
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hóa chất liên quan
 +</td>
 +<​td>​Êtan<​br/>​Acetylen
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ style="​border:​ 1px solid #C0C090; background-color:​ #F8EABA; margin-bottom:​ 3px;" colspan="​2"><​small>​Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu được lấy ở 25°C, 100 kPa<​br/>​Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu</​small>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Êtilen</​b>,​ (tên IUPAC: <​b>​ethene</​b>​) có công thức hóa học là CH<​sub>​2</​sub>​=CH<​sub>​2</​sub>​ là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng hydrocacbon anken.
 +</p>
  
 +<​p>​Êtilen là chất khí không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, tan nhiều trong ete và một số dung môi hữu cơ.
 +</p>
 +
 +<​p>​Etilen có tính chất hoá học sau: tham gia phản ứng cháy, phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp.
 +</​p><​p>​1.Phản ứng cộng
 +</​p><​p>​Tác dụng với Halogen:
 +</​p><​p>​C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​ +Br<​sub>​2</​sub>​-&​gt;​ C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​Br<​sub>​2</​sub></​p><​p>​Tác dụng với H2: C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​ +H<​sub>​2</​sub>​-&​gt;​ C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​6</​sub></​p><​p>​Tác dụng với axit: C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub> ​ + HBr  -&gt; C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​5</​sub>​Br
 +</​p><​p>​2.Phản ứng trùng hợp: Êtilen với xúc tác cùng với nhiệt độ cho ra polietilen
 +</​p><​p>​3.Tác dụng với KMnO<​sub>​4</​sub>: ​
 +</​p><​p>​3C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​ + 2KMnO<​sub>​4</​sub>​ + 4H<​sub>​2</​sub>​O ​ -&gt; 3C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​5(</​sub>​OH)2 + 2KOH + 2Mn0<​sub>​2</​sub>​
 +</​p><​p>​4. Etilen cháy tạo ra hơi nước, khí CO<​sub>​2</​sub>​ và tỏa nhiệt
 +</​p><​p>​Phương trình:
 +</​p><​p>​C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​ + 3O<​sub>​2</​sub>​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle longrightarrow }"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mo stretchy="​false">​⟶<​!-- &#​10230;​ --></​mo></​mstyle></​mrow>​{displaystyle longrightarrow }</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​4ffb6a294b21bebe64570c4088d77a884dec95ab"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.338ex; width:​3.806ex;​ height:​1.843ex;"​ alt="​{displaystyle longrightarrow }"/></​span>​ 2<a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Cacbon_%C4%91i%C3%B4x%C3%ADt"​ title="​Cacbon điôxít">​CO<​sub>​2</​sub>​ + 2H<​sub>​2</​sub>​O
 +</​p><​p>​5. Etilen làm đổi màu dung dịch Brom (Br):
 +</​p><​p>​- Dẫn etilen vào dung dịch Brom thì dung dịch Brom bị mất màu
 +</​p><​p>​6. Phản ứng với. Cl<​sub>​2</​sub>,​ Br<​sub>​2</​sub>​ ở nhiệt độ cao:
 +</​p><​p>​Etilen tham gia phản ứng thế nguyên tử H của liên kết đôi: ​                                   ​
 +C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​2</​sub>​=C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​2</​sub>​ + Cl<​sub>​2</​sub>​ <span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle longrightarrow }"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mo stretchy="​false">​⟶<​!-- &#​10230;​ --></​mo></​mstyle></​mrow>​{displaystyle longrightarrow }</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​4ffb6a294b21bebe64570c4088d77a884dec95ab"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.338ex; width:​3.806ex;​ height:​1.843ex;"​ alt="​{displaystyle longrightarrow }"/></​span>​ <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Vinyl_clorua"​ title="​Vinyl clorua">​CH<​sub>​2</​sub>​=CHCl + HCl
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Êtilen</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181030151952
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 628/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14148/​2097152 bytes
 +Template argument size: 528/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2784/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 104.365 ​     1 -total
 + ​31.47% ​  ​32.846 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​oacute;​a_h&#​7885;​c
 + ​28.59% ​  ​29.836 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​24.50% ​  ​25.570 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NFPA_704
 + ​23.97% ​  ​25.021 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​19.05% ​  ​19.886 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NFPA_704_diamond
 + ​16.15% ​  ​16.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​13.61% ​  ​14.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​10.40% ​  ​10.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  7.54%    7.870      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​91456-0!canonical!math=5 and timestamp 20181030151952 and revision id 44251028
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--tilen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)