User Tools

Site Tools


101-s-n-bay-long-xuy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-n-bay-long-xuy-n-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #6699CC; color: white;">​Sân bay Long Xuyên <​br/>​Long Xuyen Airport</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Cảng hàng không Long Xuyên<​br/>​Phi trường Long Xuyên</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #6699CC; color: white;">​Vị trí</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành phố</​th><​td>​
 +Thành phố Long Xuyên</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #6699CC; color: white;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sân bay</​th><​td>​
 +Quân sự và dân sự</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cơ quan quản lý</​th><​td>​
 +Tỉnh An Giang</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #6699CC; color: white;">​Các đường băng</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div>
 +<table class="​wikitable bordered"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; padding: 0;"><​tbody><​tr style="​background-color:​ #​DDDDDD"><​td style="​font-weight:​ bold; width: 20%; text-align: center">​Hướng
 +</td>
 +<td style="​font-weight:​ bold; width: 45%; text-align: center">​Chiều dài (m))
 +</td>
 +<td style="​font-weight:​ bold; width: 35%; text-align: center">​Bề mặt
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center">?​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center">​700m
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sân bay Long Xuyên</​b>​ (hay có tên khác là <​b>​Sân bay Vàm Cống</​b>​) nằm ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 +</​p><​p>​Sân bay có một đường băng dài 700m, dùng để phục vụ trong chiến tranh.
 +</​p><​p>​Hiện nay sân bay này đã bị bỏ hoang và ngưng khai thác.
 +</​p><​p>​Tỉnh còn có hai sân bay: Sân bay Châu Đốc và Sân bay Núi Sam, nhưng tất cả đang bị bỏ hoang. Chính phủ đang có đề án xây dựng sân bay thứ tư phục vụ hành khách: Sân bay An Giang, dự kiến đi vào hoạt động năm 2020.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011010251
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 655/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29293/​2097152 bytes
 +Template argument size: 559/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.04 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.717 ​     1 -total
 + ​58.56% ​  ​59.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Airport
 + ​41.12% ​  ​41.829 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.44% ​  ​24.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&​acirc;​n_bay_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​21.47% ​  ​21.838 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.43% ​  ​13.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng
 + ​11.44% ​  ​11.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.33%    7.459      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.73%    5.828      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Vietnam
 +  5.34%    5.427      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​800394-0!canonical and timestamp 20181011010250 and revision id 34126281
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-n-bay-long-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)