User Tools

Site Tools


101-s-n-bay-qu-c-t-clark-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-n-bay-qu-c-t-clark-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay quốc tế Clark</​b>​ (Filipino: <​i>​Pandaigdigang Paliparan ng Clark</​i>​ hay <​i>​Pandaigdigang Paliparan ng Klark</​i>​) (IATA: <​b>​CRK</​b>,​ ICAO:​ <​b>​RPLC</​b>​),​ tên cũ là <​b>​Sân bay quốc tế Diosdado Macapagal</​b>​ (DMIA; Filipino: <​i>​Pandaigdigang Paliparan ng Diosdado Macapagal</​i>;​ Kapampangan:​ <​i>​Pangyatung Sulapawan ning Diosdado Macapagal</​i>​),​ là sân bay chính phục vụ khu vực phụ cạn của Khu cảng tự do Clark và khu vực Thành phố Angeles ở Philippines. Sân bay cũng phục vụ các khu vực bắc và trung Luzon; và có cự ly 85 kilômét (53 mi) từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) phục vụ Manila, DMIA cũng phục vụ Metro Manila và vùng phụ cận. Sân bay này trước đây là Căn cứ Không quân Clark bị đóng cửa năm 1991 bởi Không quân Hoa Kỳ sau vụ phun trào của núi Pinatubo.
 +Sân bay có hai đường băng có thể phục vụ hạ cánh cho tàu con thoi không gian NASA nhưng hiện không còn được đưa vào danh sách các địa điểm hạ cánh tàu con thoi còn hoạt động,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và chưa từng có tàu con thoi hạ cánh ở đây.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181010171811
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.359 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1539/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 66278/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5322/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1477/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.57 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 251.503 ​     1 -total
 + ​43.50% ​ 109.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Airport
 + ​36.06% ​  ​90.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.42% ​  ​56.389 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.16% ​  ​48.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​18.48% ​  ​46.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&​acirc;​n_bay_Philippines
 +  9.31%   ​23.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.06%   ​20.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  6.47%   ​16.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  5.65%   ​14.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1437299-0!canonical and timestamp 20181010171811 and revision id 14403647
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-n-bay-qu-c-t-clark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)