User Tools

Site Tools


101-s-n-bay-west-end-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-n-bay-west-end-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay West End</​b>​ (IATA: <​b>​WTD</​b>,​ ICAO:​ <​b>​MYGW</​b>​) là một sân bay phục vụ Grand Bahama.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Dù nhỏ hơn sân bay khác ở trên đảo tọa lạc ở Freeport, sân bay này có hai đường băng 2.438 m × 46 m (7.999 ft × 151 ft). Sân bay này gần đây đã được tái mở cửa và phục vụ chủ yếu là máy bay vận chuyển hàng hóa. Đường băng chính là đường băng 11 và là đường băng phía tây trong toàn bộ quần đảo Bahamas.
 +Sân bay hoạt động thứ hai đến thứ 6 từ 8h sáng đến 4h chiều và đóng cửa vào cuối tuần.
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable sortable"​ style="​font-size:​95%"><​tbody><​tr><​th>​Hãng hàng không</​th><​th class="​unsortable">​Các điểm đến</​th></​tr><​tr><​td>​ Paris Air </​td><​td>​ Vero Beach
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​p><​br/>​Bản mẫu:​Bahamas-geo-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181010170045
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 894/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21447/​2097152 bytes
 +Template argument size: 388/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 720/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.083/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 208.596 ​     1 -total
 + ​68.58% ​ 143.048 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_airport
 + ​58.68% ​ 122.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.25% ​  ​48.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​19.48% ​  ​40.644 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  8.80%   ​18.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  4.11%    8.577      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.44%    7.172      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Airport_codes
 +  3.26%    6.808      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Airport-dest-list
 +  1.50%    3.138      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1439318-0!canonical and timestamp 20181010170045 and revision id 11106470
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-n-bay-west-end-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)