User Tools

Site Tools


101-s-n-d-i-l-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-n-d-i-l-n-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Taenia solium</​b></​i>,​ còn được gọi là <​b>​sán dải heo</​b>​ hay <​b>​sán dải lợn</​b>,​ là loài sán dải thuộc bộ cyclophyllid trong chi Taeniidae. Loài này ký sinh trong cơ thể heo và con người, phân bố ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, và một phần của Nam Âu, và một số nơi ở Bắc Mỹ. Giống như các loài sán dải thuộc bộ cyclophyllid khác, <i>T. solium</​i>​ có bốn đĩa hút tròn ở chủy. <i>T. solium</​i>​ cũng có hai hàng móc ở chân chủy.
 +</p>
  
 +<​p><​i>​T. solium</​i>​ có chu trình phát triển tương tự với <​i>​Taenia saginata,</​i>​. Nang sán có ba loại hình thái khác nhau.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Rabiela MT, Rivas A, Flisser A (1989). Morphological types of <​i>​Taenia solium</​i>​ cysticerci. <​i>​Parasitol. Today</​i>​ <​b>​5</​b>:​ 357-359.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sán dải lợn</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181022115511
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.322 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4306/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 129964/​2097152 bytes
 +Template argument size: 18869/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 348/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.82 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +105.05% ​ 263.062 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +100.00% ​ 250.412 ​     1 -total
 + ​69.39% ​ 173.768 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​44.17% ​ 110.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_ph&​acirc;​n_lo&#​7841;​i
 + ​38.92% ​  ​97.468 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Helminthiases
 + ​20.71% ​  ​51.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  8.30%   ​20.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.65%   ​11.647 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  3.98%    9.977      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.87%    9.696      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​478441-0!canonical and timestamp 20181022115510 and revision id 26211783
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-n-d-i-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)