User Tools

Site Tools


101-s-ng-ch-t-m-c-bay-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-ch-t-m-c-bay-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Sống chết mặc bay</​b></​i>​ là một tác phẩm của nhà văn Phạm Duy Tốn, được viết theo thể truyện ngắn hiện đại và đăng trên tạp chí Nam Phong số 18 tháng 12 năm 1918. Đây được xem là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​N.E1.BB.99i_dung_c.E1.BB.A7a_v.C4.83n_b.E1.BA.A3n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nội_dung_của_văn_bản">​Nội dung của văn bản</​span></​h2>​
 +<​p>​Truyện lấy bối cảnh của nông thôn Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Nó được lấy bối cảnh trong một đêm khuya, một khúc đê bên sông Nhị Hà (tức sông Hồng) đang bị mưa gió làm vỡ, nhưng trong đình quan phụ mẫu vẫn ngồi chơi tổ tôm với các tên quan lại khác, không quan tâm đến đê điều.
 +</​p><​p>​Câu chuyện dựa trên hiện trạng xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Quan phụ mẫu</​li>​
 +<​li>​Người dân</​li>​
 +<​li>​Kẻ hầu</​li>​
 +<​li>​Thầy đề</​li>​
 +<​li>​Thầy đội nhất</​li>​
 +<​li>​Thầy thông nhì</​li>​
 +<​li>​Chánh tổng</​li></​ul><​h2><​span id="​.C3.9D_ngh.C4.A9a_c.E1.BB.A7a_S.E1.BB.91ng_ch.E1.BA.BFt_m.E1.BA.B7c_bay"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ý_nghĩa_của_Sống_chết_mặc_bay">​Ý nghĩa của <​i>​Sống chết mặc bay</​i></​span></​h2>​
 +<​p>"​Sống chết mặc bay" lên án gay gắt tên quan phủ "lòng lang dạ thú", đại diện cho tầng lớp thống trị và bày tỏ niềm cảm thương trước cảnh "​nghìn sầu muôn thảm"​ của nhân dân do thiên tai và cũng do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên. Đồng thời, "​Sống chết mặc bay" cũng để thể hiện sự bất công trong xã hội hiện đại của Việt Nam ở thế kỷ 20
 +</​p><​p>​Tên bài <​i>​sống chết mặc bay</​i>,​ xuất phát từ câu tục ngữ <​i>​Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi</​i>​ nói lên thái độ vô trách nghiêm của những kẻ cầm quyền, chỉ biết ích kỉ  hưởng lợi cho riêng mình.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Tham_kh.E1.BA.A3o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tham_khảo">​Tham khảo</​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span id="​Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_kết_ngoài">​Liên kết ngoài</​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181017033104
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.127 seconds
 +Preprocessor visited node count: 276/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10097/​2097152 bytes
 +Template argument size: 308/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 973 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 103.226 ​     1 -total
 + ​44.06% ​  ​45.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 + ​35.42% ​  ​36.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.75% ​  ​24.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​16.38% ​  ​16.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.92% ​  ​14.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.84% ​  ​12.219 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikisource
 + ​10.00% ​  ​10.318 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.95%    7.173      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.57%    6.777      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​474555-0!canonical and timestamp 20181017033104 and revision id 39483339
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-ch-t-m-c-bay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)