User Tools

Site Tools


101-s-ng-osuga-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-osuga-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​80b0e0;">​Osuga<​br/><​i>​Осуга</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Река Осуга.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpg/​280px-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpg/​420px-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpg/​560px-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/><​div>​Sông Osuga tại đoạn cách ngôi làng cùng tên 4 cây số về phía Nam, vùng biên giới của các tỉnh Tver và Smolensk.</​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu vực</​th><​td>​
 +1200 km<​sup>​2</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu lượng</​th><​td>​
 +8,7 km<​sup>​3</​sup>/​giây</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Dòng chảy</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cửa sông</​th><​td>​
 +sông Vazuza</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Cao độ</​span></​th><​td>​
 +100 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Các quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Osuga</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Осуга</​span>​) là tên một dòng sông tọa lạc tại các tỉnh Tver và tỉnh Smolenks của Nga. Nó là một phụ lưu bên trái của sông Vazuza.
 +</​p><​p>​Sông Osuga có chiều dài 100 cây số, với nguồn là nơi hội tụ của những dòng suối gần làng Zavidovo Oleninskogo. Nó chảy sang phía Đông tới làng Zubtsovskogo. После заполнения hồ Vazuzskoye в 1981 году в нижнем течении разлилась. В верховьях реки Оленинский комплексный заказник. Một phần của con sông chính là ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Tver và Smolensk.
 +</​p><​p>​Sông Osuga đổ vào sông Vazuza và hồ Vazuzskoye.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181014205329
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.285 seconds
 +Preprocessor visited node count: 435/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7669/​2097152 bytes
 +Template argument size: 604/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.157/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 252.473 ​     1 -total
 + ​64.35% ​ 162.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​26.87% ​  ​67.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_river
 + ​23.81% ​  ​60.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.31%   ​15.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  5.58%   ​14.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.65%    9.217      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  3.03%    7.642      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.24%    5.658      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Nga
 +  1.17%    2.963      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1426032-0!canonical and timestamp 20181014205329 and revision id 18217070
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-osuga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)