User Tools

Site Tools


101-s-ng-th-v-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-th-v-i-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sông Thị Vải</​b>​ là con sông chảy qua và làm ranh giới tự nhiên giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đoạn hạ lưu từ chỗ sông Gò Gia hợp lưu với Thị Vải ra tới biển còn gọi là <​b>​sông Cái Mép</​b>​.
 +</​p><​p>​Sông được bắt nguồn từ huyện Long Thành, chảy theo hướng đông - nam, qua Nhơn Trạch, đến thị xã Phú Mỹ đổi hướng theo hướng nam đổ ra biển tại vịnh Gành Rái.
 +</​p><​p>​Sông có tổng chiều dài khoảng 76 km, đoạn chảy theo hướng nam làm ranh giới tự nhiên giữa hai huyện Nhơn Trạch, Thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.
 +</​p><​p>​Thị Vải được nối với sông Đồng Tranh bởi sông Bà Giỏi và sông Gò Gia. Đoạn sông Cái Mép có lòng rộng và sâu. Tại đây có cụm cảng Cái Mép gồm:
 +</p>
 +<​p>​Đây là con sông bị ô nhiễm nặng; một trong những đơn vị gây ô nhiễm nhiều nhất là xưởng Vedan, bị cáo trong vụ Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​i>​Vietnam Administrative Atlas</​i>,​ Nhà xuất bản Bản Đồ, 2004</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181010193308
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.082 seconds
 +Preprocessor visited node count: 180/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5633/​2097152 bytes
 +Template argument size: 174/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1023/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​59.796 ​     1 -total
 + ​66.30% ​  ​39.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​57.19% ​  ​34.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​33.49% ​  ​20.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Nai
 + ​28.99% ​  ​17.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​17.29% ​  ​10.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​305043-0!canonical and timestamp 20181010193308 and revision id 40792451
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-th-v-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)