User Tools

Site Tools


101-s-ng-tone-nh-t-b-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-tone-nh-t-b-n-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Sông Tone.</​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​80b0e0;">​Tone River<​br/>​利根川</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Tone River.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Tone_River.JPG/​280px-Tone_River.JPG"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Tone_River.JPG/​420px-Tone_River.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Tone_River.JPG/​560px-Tone_River.JPG 2x" data-file-width="​1434"​ data-file-height="​1075"/><​div>​Sông Tone tại Narita và Kawachi</​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Dòng chảy</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thượng nguồn</​th><​td>​
 +Núi Ōminakami</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cửa sông</​th><​td>​
 +Thái Bình Dương</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Các quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +Nhật Bản</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sông Tone</​b>​ (kanji: 利根川, rōmaji: <​i>​Tonegawa</​i>,​ phiên âm Hán-Việt:​ <​i>​Lợi Căn Xuyên</​i>​) là một dòng sông ở Nhật Bản, bắt nguồn từ núi Ōminakami, chảy từ phía Bắc sang phía Đông của vùng Kantō, đổ ra Thái Bình Dương ở địa phận thành phố Chōshi tỉnh Chiba. Rriêng phân lưu Edo của nó chảy qua Tōkyō và đổ vào vịnh Tōkyō ở địa phần thành phố Ichikawa tỉnh Chiba. Đây là sông có chiều dài hàng thứ hai và lưu vực rộng lớn hàng thứ nhất ở Nhật Bản, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh tế của vùng thủ đô Tōkyō, nhất là thủ đô Tōkyō. Tone là một trong những sông tiêu biểu ở Nhật Bản.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​30px-Geographylogo.svg.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​45px-Geographylogo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​60px-Geographylogo.svg.png 2x" data-file-width="​160"​ data-file-height="​160"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ chủ đề địa lý này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sông Tone (Nhật Bản)</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181017082710
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.146 seconds
 +Preprocessor visited node count: 484/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12997/​2097152 bytes
 +Template argument size: 808/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 111.758 ​     1 -total
 + ​48.71% ​  ​54.434 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​32.51% ​  ​36.334 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​20.72% ​  ​23.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_River
 + ​15.47% ​  ​17.286 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.83% ​  ​15.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​11.14% ​  ​12.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​11.12% ​  ​12.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.15%   ​10.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.01%    6.712      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​992744-0!canonical and timestamp 20181017082710 and revision id 22200036
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-tone-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)