User Tools

Site Tools


101-s-ng-v-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-v-ng-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Constantinople.png/​200px-Constantinople.png"​ width="​200"​ height="​163"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Constantinople.png/​300px-Constantinople.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Constantinople.png/​400px-Constantinople.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​650"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vị trí Sừng Vàng (Golden Horn) tại cửa vào eo biển Bosphorus</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Halic.png/​200px-Halic.png"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Halic.png/​300px-Halic.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Halic.png/​400px-Halic.png 2x" data-file-width="​912"​ data-file-height="​684"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Toàn cảnh Sừng Vàng</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Sừng Vàng</​b>​ (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Halic (có nguồn gốc từ trong tiếng Ả Rập Khaleej, có nghĩa là Vịnh) hoặc Altin Boynuz (nghĩa đen "​Sừng Vàng" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ); tiếng Hy Lạp: Κεράτιος Κόλπος,​ Keratios Kolpos: vinh hình dạng sừng) là một vịnh nhỏ của eo biển Bosphorus phân chia thành phố Istanbul và hình thành bến cảng tự nhiên đã che chở các quốc gia cổ Hy Lạp, La Mã, Byzantine, Ottoman và các tàu thuyền trong hàng ngàn năm.
 +</​p><​p>​Đó là một cửa sông có hình mã tấu đổ vào Bosphorus ngay tại điểm eo biển đó đi vào biển Marmara, do đó tạo thành một bán đảo đầu trong số đó là "​Istanbul Cổ" (Byzantion và Constantinople cổ). Tên tiếng Hy Lạp và tiếng Anh có nghĩa gần như nhau, nhưng trong tiếng Anh có thêm chữ "​vàng"​ (<​i>​Golden Horn</​i>​),​ trong khi trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tên của nó <​i>​Halic</​i>​ chỉ đơn giản có nghĩa là "cửa sông" hay là "​vịnh"​. Nơi đây đã chứng kiến ​​nhiều sự cố lịch sử đầy biến động, và khung cảnh đầy kịch tính của nó đã là chủ đề của nhiều tác phẩm nghệ thuật.
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sừng Vàng</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181015033659
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.096 seconds
 +Preprocessor visited node count: 227/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6561/​2097152 bytes
 +Template argument size: 709/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.008/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.383 ​     1 -total
 + ​50.38% ​  ​26.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​46.30% ​  ​24.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​38.49% ​  ​20.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​32.41% ​  ​16.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​29.35% ​  ​15.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​17.68% ​   9.259      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.03%    4.729      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​7873;​
 +  7.61%    3.988      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.83%    2.530      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1429444-0!canonical and timestamp 20181015033659 and revision id 22118029
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)