User Tools

Site Tools


101-s-ng-yangon-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-yangon-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 256px; padding: 0; font-size: 89%;"><​tbody><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên vị trí (tên địa phương)"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; font-size: 1.25em; background-color:​ #​b3cce4;">​Sông Yangon
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tên khác"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; background-color:​ #​b3cce4;"><​span style="​white-space:​ nowrap">​Sông Hlaing</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"​ title="​Thể loại"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background-color:​ #​b3cce4;">​River
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 0.5em;"><​div><​img alt="​Yangon River.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Yangon_River.jpg/​220px-Yangon_River.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Yangon_River.jpg/​330px-Yangon_River.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Yangon_River.jpg/​440px-Yangon_River.jpg 2x" data-file-width="​1632"​ data-file-height="​1224"/></​div><​p>​ Sông Yangon </p>
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các quốc gia mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Cộng hòa Liên bang Myanmar</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các khu dân cư chính nằm trên đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Thành phố
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Yangon cũng gọi là Rangoon</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên nguồn"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Nguồn
 +</th>
 +<​td>​Sông Hlaing ​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tên cửa sông"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Cửa sông
 +</th>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Vị trí cửa sông"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - vị trí
 +</td>
 +<​td>​Biển Andaman, <span style="​white-space:​ nowrap">​Myanmar</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Độ cao cửa sông trên mực nước biển (ASL)"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - cao độ
 +</td>
 +<​td>​0 m (0 ft)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sông Yangon</​b>​ (cũng gọi là <​b>​sông Rangoon</​b>​ hay <​b>​sông Hlaing</​b>​) được tạo thành bởi sự hợp lưu của hai sông Pegu và Myitmaka và là một cửa sông sát biển kéo dài từ Yangon (cũng gọi là Rangoon) đổ vào vịnh Martaban của biển Andaman. Lòng sông có thể cho phép các tàu biển lưu thông và do đó đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế Myanmar.
 +</​p><​p>​Kênh đào Twante nối sông Yangon với đồng bằng Irrawaddy hay đồng bằng Ayeyarwady, từng được gọi là 'vựa lúa của châu Á'. Nó có 1.000 dặm vuông Anh (3.000 km<​sup>​2</​sup>​) đồn điền gỗ tếch tươi tốt và đầm lấy ngập mặn, nhiều nơi nay đã được cải tạo để trồng lúa.
 +</p>
  
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​16°28′B</​span>​ <span class="​longitude">​96°20′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​16,​467°B 96,​333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​16.467;​ 96.333</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​30px-Flag_of_Myanmar.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​45px-Flag_of_Myanmar.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​60px-Flag_of_Myanmar.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Myanmar ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011041612
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.305 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1449/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14784/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2070/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 276.374 ​     1 -total
 + ​81.45% ​ 225.094 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​13.96% ​  ​38.589 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 + ​12.41% ​  ​34.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 + ​11.42% ​  ​31.562 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.31% ​  ​31.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  5.89%   ​16.282 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Burma-geo-stub
 +  5.33%   ​14.723 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.15%   ​14.222 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_image
 +  3.18%    8.777      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_list
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1440055-0!canonical and timestamp 20181011041612 and revision id 11131370
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-yangon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)