User Tools

Site Tools


101-s-r-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-r-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Súr</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thị trấn  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Súr" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​HUN_S%C3%BAr_COA.jpg/​100px-HUN_S%C3%BAr_COA.jpg"​ width="​100"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​HUN_S%C3%BAr_COA.jpg/​150px-HUN_S%C3%BAr_COA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​HUN_S%C3%BAr_COA.jpg/​200px-HUN_S%C3%BAr_COA.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1608"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<strong class="​error"><​span class="​scribunto-error"​ id="​mw-scribunto-error-0">​Lỗi Lua trong Mô_đun:​Location_map tại dòng 428: Không có giá trị kinh độ.</​span></​strong></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt</​th><​td>​
 +Komárom-Esztergom</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tiểu vùng</​th><​td>​
 +Kisbéri</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +37.36 km<​sup>​2</​sup>​ (14.42 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.251</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +33/​km<​sup>​2</​sup>​ (90/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Súr</​b>​ là một thị trấn thuộc hạt Komárom-Esztergom,​ Hungary. Thị trấn này có diện tích 37,​36 km²,​ dân số năm 2010 là 1251 người,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ 33 người/​km².
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Helysegnevkonyv adattar 2010”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C3%BAr&​amp;​rft.btitle=Helysegnevkonyv+adattar+2010&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ksh.hu%2Fdocs%2Fhun%2Fhnk%2FHelysegnevkonyv_adattar_2010.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Hungary_stub.svg/​40px-Hungary_stub.svg.png"​ width="​40"​ height="​25"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Hungary_stub.svg/​60px-Hungary_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Hungary_stub.svg/​80px-Hungary_stub.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​627"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Hungary ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181011071428
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.416 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2884/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17677/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2726/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 872/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.107/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 371.420 ​     1 -total
 + ​87.43% ​ 324.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​65.06% ​ 241.661 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.45%   ​31.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.87%   ​29.226 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.63%   ​28.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.01%   ​26.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.70%   ​24.900 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.35%   ​23.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.61%   ​20.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1425318-0!canonical and timestamp 20181011071428 and revision id 21921900
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)