User Tools

Site Tools


101-s-t-ch-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-t-ch-u-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sư tử châu Á</​b>​ hay <​b>​sư tử Ấn Độ</​b>,​ <​b>​sư tử Á-Âu</​b><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ (danh pháp ba phần: <​i>​Panthera leo persica</​i>​ là một phân loài sư tử. Hiện tại còn 500 con sinh sống ở rừng Gir, Ấn Độ<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​. Đã từng sinh sống rộng từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Bangladesh, nhưng bầy đàn lớn và các hoạt động ban ngày làm cho chúng bị săn dễ dàng hơn so với hổ hay báo hoa mai. Sư tử châu Á là một trong năm loài mèo lớn tìm thấy ở Ấn Độ, những loài mèo khác là hổ Bengal, báo hoa mai Ấn Độ, báo tuyết và báo gấm<​sup id="​cite_ref-Pandit_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​. Sư tử châu Á đã từng hiện diện từ Địa Trung Hải để phần đông bắc củaTiểu lục địa Ấn Độ, nhưng săn bắn quá mức, ô nhiễm nước và suy giảm con mồi tự nhiên làm giảm môi trường sống của chúng<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Trong lịch sử, sư tử châu Á đã được phân loại thành ba loại sư tử Bengal, Ả Rập và Ba Tư..<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​. Sư tử châu Á nhỏ hơn sư tử châu Phi nhưng hung hãn như sư tử châu Phi.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-iucn-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2008"​ class="​citation web">​Breitenmoser,​ U., Mallon, D. P., Ahmad Khan, J. and Driscoll, C. (2008). “Panthera leo ssp. persica”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2014.3</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.atitle=Panthera+leo+ssp.+persica&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2014.3&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F15952&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-msw3-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFWozencraft2005"​ class="​citation book">​Wozencraft,​ W. C. (2005). “Order Carnivora”. ​ Trong Wilson, D. E.; Reeder, D. M. <​i>​Mammal Species of the World</​i>​ . Nhà in Đại học Johns Hopkins. tr. 546 . ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.atitle=Order+Carnivora&​amp;​rft.au=Wozencraft%2C+W.%C2%A0C.&​amp;​rft.aufirst=W.%C2%A0C.&​amp;​rft.aulast=Wozencraft&​amp;​rft.btitle=Mammal+Species+of+the+World&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.edition=l%E1%BA%A7n+3&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.isbn=978-0-8018-8221-0&​amp;​rft.pages=546+%3Cspan+style%3D%22font-size%3A100%25%22+class%3D%22error+citation-comment%22%3E%3Ccode+style%3D%22color%3Ainherit%3B+border%3Ainherit%3B+padding%3Ainherit%3B%22%3E%26%23124%3Bc%C3%A1c+trang%3D%3C%2Fcode%3E+hay+%3Ccode+style%3D%22color%3Ainherit%3B+border%3Ainherit%3B+padding%3Ainherit%3B%22%3E%26%23124%3Bat%3D%3C%2Fcode%3E+d%C6%B0+%28%3Aen%3AHelp%3ACS1+errors%23extra_pages%7Ctr%E1%BB%A3+gi%C3%BAp%29%3C%2Fspan%3E&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+in+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Johns+Hopkins&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbooks%3Fid%3DJgAMbNSt8ikC%26pg%3DPA546&​amp;​rft_id=info%3Aoclcnum%2F62265494&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Websters Dictionary - http://​www.websters-online-dictionary.org/​definitions/​lion?​cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&​amp;​cof=FORID%3A9&​amp;​ie=UTF-8&​amp;​q=lion&​amp;​sa=Search#​906</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Alexander the Great and the Persian Lion - G. F. Hill, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 43, Part 2 (1923), pp. 156-161</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The Asiatic or Persian Lion (Panthera leo persica, Meyer 1826) in Palestine and the Arabian and Islamic Region - The Book: Carnivora Arabica. A Zoological Journey in Palestine, Arabia and Europe between 2005-2008, by Dr. Sc. Norman Ali Bassam Ali Taher Khalaf-Sakerfalke von Jaffa</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Big cats - By Tom Brakefield, Alan Shoemaker</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.btitle=Big+cats+-+By+Tom+Brakefield%2C+Alan+Shoemaker&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DszBm5kPeC-cC%26pg%3DPA61%26dq%3D%2522indian%2Blion%2522%2Basiatic%2Blion%26lr%3D%26as_brr%3D3%26ei%3DNKfGSYDVK4XGzASCjtnBCQ%26client%3Dfirefox-a&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Biodiversity and its conservation in India - By Sharad Singh Negi</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.btitle=Biodiversity+and+its+conservation+in+India+-+By+Sharad+Singh+Negi&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DPjfVFGM4p6wC%26pg%3DPA173%26dq%3D%2522indian%2Blion%2522%2Basiatic%2Blion%26lr%3D%26as_brr%3D3%26ei%3DNKfGSYDVK4XGzASCjtnBCQ%26client%3Dfirefox-a&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Pandit-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​You Deserve, We Conserve: A Biotechnological Approach to Wildlife Conservation - By M. W. Pandit</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.btitle=You+Deserve%2C+We+Conserve%3A+A+Biotechnological+Approach+to+Wildlife+Conservation+-+By+M.+W.+Pandit&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D-BLEGylIIasC%26pg%3DPT33%26dq%3Dasiatic%2Blion%2Bbengal%2Btiger%26client%3Dfirefox-a&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Indian wildlife - By Budh Dev Sharma, Tej Kumari</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.btitle=Indian+wildlife+-+By+Budh+Dev+Sharma%2C+Tej+Kumari&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DaZAX4kT2qkQC%26pg%3DPA106%26dq%3Dasiatic%2Blion%2Bspread%26ei%3D86nGSeWUNKaeyAThx5CHBA%26client%3Dfirefox-a&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​The English Cyclopaedia - edited by Charles Knight</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C6%B0+t%E1%BB%AD+ch%C3%A2u+%C3%81&​amp;​rft.btitle=The+English+Cyclopaedia+-+edited+by+Charles+Knight&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DGWslAAAAMAAJ%26pg%3DRA3-PA766%26dq%3Dasiatic%2Blion%2Bpersian%2Blion%26lr%3D%26ei%3DHqvGSZyUA43aygSDn-3SAg%26client%3Dfirefox-a&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sư tử châu Á</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181010161907
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.328 seconds
 +Real time usage: 0.434 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2134/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43704/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2135/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 13967/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.63 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 368.822 ​     1 -total
 + ​38.40% ​ 141.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.27% ​ 115.330 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.99% ​  ​81.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.02% ​  ​51.699 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​11.90% ​  ​43.883 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.13% ​  ​37.369 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.49%   ​27.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.15%   ​19.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refbegin
 +  4.47%   ​16.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Carnivora-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1406366-0!canonical and timestamp 20181010161907 and revision id 42353575
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-t-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)