User Tools

Site Tools


101-th-nh-ant-n-nh-h-ng-la-gi

Thánh Antôn, cũng phiên âm là Antôniô có thể đề cập đến các vị Thánh sau:

101-th-nh-ant-n-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)