User Tools

Site Tools


101-th-nh-t-r-sa-la-gi

Thánh Têrêsa hay Thánh Têrêxa có thể chỉ đến một trong các vị Thánh nữ sau đây của Kitô giáo:

101-th-nh-t-r-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)