User Tools

Site Tools


101-th-ph-vua-nh-t-b-n-la-gi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN HOÀNG TRUYỀN THUYẾT
(le)[1]Izanagi[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ Izanami[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ Amaterasu[4]

 

Takamimusuhi[5]

 

Ōyamatsumi[6]

 

Watatsumi[7]

 

Susanoo[8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenooshihomimi[9]

 

♀ Yorozuhatahime[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninigi[11]

 

 

 

♀ Konohana Sakuyahime[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohodemi (a.k.a. Hoori)[13]

 

♀ Toyotamabime[14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ Mizokui[15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

son or 6th-generation descendant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugayafukiaezu[16]

 

 

♀ Tamayoribime[17]

 

Ōkuninushi[18]
a.k.a. Ōnamuchi[19]
a.k.a. Ōmononushi[20]

 

♀ Seyadatarahime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN HOÀNG NHẬT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamuyamatoiwarebiko
711-585 TCN

Thần Vũ Thiên Hoàng
660–585 TCN(1)

 

 

 

 

 

♀ Isukeyorihime[21]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy Tĩnh Thiên Hoàng
581–549 TCN(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Ninh Thiên Hoàng
549–511 TCN(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý Đức Thiên Hoàng
510–476 TCN(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiếu Chiêu Thiên Hoàng
475–393 TCN(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiếu An Thiên Hoàng
392–291 TCN(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiếu Linh Thiên Hoàng
290–215 TCN(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igashikome

 

 

 

 

 

Hiếu Nguyên Thiên Hoàng
214–158 TCN(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hikofutsuoshi no Makoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai Hóa Thiên Hoàng
157–98 TCN(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cháu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súng Thần Thiên Hoàng
97–30 TCN(10)

 

 

 

Hikoimasu

 

Takenouchi no Sukune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùy Nhân Thiên Hoàng
29 TCN – 70 SCN(11)

 

 

 

 

Yasaka Iribiko

 

Yamashiro no Ōtsutsuki Mawaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh Hành Thiên Hoàng
71–130(12)

 

 

 

 

Yasaka Iribime

 

Kanime Ikazuchi

 

Soga no Ishikawa Sukune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futaji Irihime

 

 

 

Yamato Takeru

 

Ioki Iribiko

 

Thành Vụ Thiên Hoàng
131–191(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okinaga no Sukune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homuda Mawaka

 

Trọng Ai
192–200(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thần Công Thiên Hoàng
200–270

 

Soga no Machi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakatsu Hime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-310
Ứng Thần Thiên Hoàng
270–310(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Đức Thiên Hoàng
313–399(16)

 

 

 

 

 

 

 

Wakanuke
no Kimi

 

 

 

 

Soga no Karako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Trung Thiên Hoàng
400–405(17)

 

Phàn Chính Thiên Hoàng
406–410(18)

 

Duẫn Cung Thiên Hoàng
411–453(19)

 

Oshisaka
no Hime

 

Ohohoto
no Kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ichinobe-no
Oshiwa

 

 

 

 

 

An Khang Thiên Hoàng
453–456(20)

 

418-479
Hoàng Lược Thiên Hoàng
456–479(21)

 

Ohi
no Kimi

 

 

Soga no Koma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449-487
Hiển Tông Thiên Hoàng
484–487(23)

 

Nhân Hiền Thiên Hoàng
488–498(24)

 

 

 

 

 

Thanh Ninh Thiên Hoàng
480–484(22)

 

Ushi
no Kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

489-507
Vũ Liệt Thiên Hoàng
498–507(25)

 

 

 

 

 

 

Tashiraka

 

 

 

 

 

Kế Thể Thiên Hoàng
507–531(26)

 

 

Soga no Iname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachibana

 

467-539
Tuyên Hóa Thiên Hoàng
536–539(28)

 

 

 

 

 

 

465-536
An Nhàn Thiên Hoàng
531–536(27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soga no Oanenokimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwa-hime

 

 

 

509-571
Khâm Minh Thiên Hoàng
539–571(29)

 

Soga no
Kitashihime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiro Hime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unako no Otoshi

 

538-585
Mẫn Đạt Thiên Hoàng
572–585(30)

 

554-628
Thôi Cổ Thiên Hoàng
593–628(33)

 

 

Dụng Minh Thiên Hoàng
585–587(31)

 

Anahobe no Hashihito

 

Sùng Tuấn Thiên Hoàng
587–592(32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oshisako no Oe
b. 556

 

Nukate Hime
b. 570

 

 

 

 

 

Sakrai

 

 

Soga no Umako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinu no Okimi

 

 

 

 

 

 

Kibi Hime

 

 

Soga no Kuramaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593-641
Thư Minh Thiên Hoàng
629–641(34)

 

 

 

 

594-661
Hoàng Cực Thiên Hoàng 642–645(35)
Tề Minh Thiên Hoàng 654–661(37)

 

 

596-654
Hiếu Đức Thiên Hoàng
645–654(36)

 

 

Soga no Murajiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

626-671
Thiên Trí Thiên Hoàng
661–671(38)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Fuhito

 

Soga no Masako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648-672
Hoàng Văn Thiên Hoàng
671–672(39)

 

 

 

645-701
Trì Thống Thiên Hoàng
686–697(41)

 

631-686
Thiên Vũ Thiên Hoàng
672-686(40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiki

 

661-721
Nguyên Minh Thiên Hoàng
707-715(43)

 

Kusakabe
662–689

 

 

 

 

 

 

Toneri
676–735

 

Fujiwara no Fusasaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680-748
Nguyên Chính Thiên Hoàng
715–724(44)

 

683-707
Văn Vũ Thiên Hoàng
697–707(42)

 

Fujiwara no Miyako

 

 

733-765
Thuần Nhân Thiên Hoàng
758–764(47)

 

Fujiwara no Matate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701-756
Thánh Vũ Thiên Hoàng
724-749(45)

 

Kōmyō

 

 

 

Fujiwara no Uchimaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takano no Niigasa
d. 790

 

709-782
Quang Nhân Thiên Hoàng
770–781(49)

 

Ikami
717–775

 

718-770
Hiếu Khiêm Thiên Hoàng 749–758(46)
Shōtoku 764–770(48)

 

 

 

 

 

Fujiwara no Fuyutsugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamabe 737-806
Kammu
781–806(50)

 

 

 

Sakahito
754–829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ate 774-824
Heizei
806–809(51)

 

Asahara

 

 

Kamino 786-842
Saga I
809–823(52)

 

Ōtomo 786-840
Junna
(Sai I)
823–833(53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Yoshifusa

 

 

 

Minamoto no Kiyohime

 

Masara 810-850
Ninmyō
(Fukakusa I)
833–850(54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Nagara

 

Fujiwara no Akirakeiko

 

Michiyasu 827-858
Montoku
850–858(55)

 

Tokiyasu 830-887
Kōkō
(Komatsu I)
884–887(58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Mototsune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Takaiko

 

 

 

 

Korehito 850-880
Seiwa
(Mizunoo I)
858–876(56)

 

 

 

Sadami 867-931
Uda I
887–897(59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Tadasuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadaakira 869-949
Yōzei I
876–884(57)

 

Fujiwara no Onshi

 

Atsuhito 885-930
Daigo I
897–930(60)

 

Atsumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Morosuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasuko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Anshi

 

Nariakira 926-967
Murakami I
946–967(62)

 

 

Yutaakira 923-952
Suzaku I
930–946(61)

 

 

Minamoto no Masanobu

 

Fujiwara no Kaneie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Koretada

 

Fujiwara no Kinsue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Kaishi

 

Norihira 950-1011
Reizei I
967–969(63)

 

Fujiwara no Chōshi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Senshi

 

Morihira 959-991
En'yū I
969–984(64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morohada 968-1008
Kazan
984–986(65)

 

 

 

 

 

Fujiwara no Sanenari

 

Minamoto no Rinshi

 

Fujiwara no Michinaga
966–1028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iyasada 976-1017
Sanjō I
1011–1016(67)

 

 

 

Fujiwara no Kenshi

 

 

 

 

Fujiwara no Shōshi

 

Kanehito 980-1011
Ichijō I
986–1011(66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Kinnari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadako

 

Atsunaga 1009-1045
Suzaku II
1036–1045(69)

 

Fujiwara no Kishi

 

Atsuhira 1008-1036
Ichijō II
1016–1036(68)

 

Fujiwara no Ishi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Moshi

 

Takahito 1034-1073
Sanjō II
1068–1073(71)

 

Chikahito 1025-1068
Reizei II
1045–1068(70)

 

 

 

 

 

Akiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Sanesue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadahito 1053-1129
Shirakawa I
1073–1087(72)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Kinzane

 

 

 

 

 

Fujiwara no Ishi

 

Taruhito 1079-1107
Horikawa I
1087–1107(73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Shōshi

 

 

 

 

 

 

 

Munehito 1103-1156
Toba I
1107–1123(74)

 

Tokudaiji Saneyoshi

 

 

 

 

 

Fujiwara no Michisue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akihito 1119-1164
Sutoku
1123–1142(75)

 

 

 

Masahito 1127-1192
Shirakawa II
1155–1158(77)

 

 

 

Fujiwara no Kinmichi

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Kinmichi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norihito 1161-1181
Takakura
1168–1180(80)

 

 

 

 

 

Morihito 1143-1165
Nijō
1158–1165(78)

 

Fujiwara Masuko
1140–1201

 

Narihito 1139-1155
Konoe
1142–1155(76)

 

Fujiwara no Sanemune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morisada

 

Tokihito 1178-1185
Antoku
1180–1185(81)

 

Takahura 1180-1239
Toba II
1185–1198(82)

 

Yorihito 1164-1176
Rokujō
1165–1168(79)

 

 

 

 

 

 

 

Saionji Kintsune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yutahito 1212-1234
Horikawa II
1221–1232(86)

 

 

 

Tamehito 1196-1231
Tsuchimikado I
1198–1210(83)

 

 

 

 

 

Morinari 1197-1242
Juntoku
1210–1221(84)

 

Saionji Saneuji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsuhito 1231-1242
Shijō
1232–1242(87)

 

 

 

Kunihito 1220-1272
Saga II
1242–1246(88)

 

Saionji Kitsushi

 

 

Kanenari 1218-1234
Chūkyō
1221(85)

 

 

 

 

 

Tōin Saneo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince Munetaka
1242-1274
Shogun 1252-66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tōin Inshi

 

Hisahito 1243-1304
Fukakusa II
1246–1260(89)

 

 

 

Saionji Kimiko

 

Tsunehito 1249-1305
Kameyama I
1260–1274(90)

 

 

 

Tōin Kitsushi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince Koreyasu
1264-1326
Shogun 1266-89

 

Hirohito 1265-1317
Fushimi I
1287–1298(92)

 

 

 

Tōin Sueko

 

 

Reishi

 

Yohito 1267-1324
Uda II
1274–1287(91)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanehito 1288-1336
Fushimi II
1298–1301(93)

 

Tomihito 1297-1348
Hanazono I
1308–1318(95)

 

Prince Hisaaki
1279-1308
Shogun 1289-1308

 

Kuniharo 1285-1308
Nijō II
1301–1308(94)

 

Takaharu 1288-1339
Daigo II
1318–1339(96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazuhito 1313-1348
Kōgon I
1332–1334

 

Yutahito 1322-1380
Kōmyō I
1336–1348

 

Prince Morikuni
1301-1333
Shogun 1308-33

 

Noriyoshi 1328-1368
Murakami II
1339-1368(97)

 

Prince Morinaga
1308-1335
Shogun 1333-34

 

Prince Narinaga
1326-1338/1344
Shogun 1334-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okihito 1334-1398
Sukō
1348–1351

 

Iyahito 1336-1374
Kōgon II
1352–1371

 

Yutanari 1343-1394
Chōkei
1368–1383(98)

 

Hironari 1347-1424
Kameyama II
1383-1392(99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoshihito shinnō
1351–1416

 

Ohito 1359-1393
En'yū II
1371–1382

 

KEY:
Northern Pretender
Legitimate Emperor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadafusa shinnō
1372–1447

 

Motohito 1377-1433
Komatsu II
1382-1392
1392–1412(100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihito 1401-1428
Shōkō
1412–1428(101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hikohito 1419-1471
Hanazono II
1428–1464(102)

 

Fushimi Sadatsune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusahito 1442-1500
Tsuchimikado II
1464–1500(103)

 

Fushimi Kunitaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katsuhito 1464-1526
Kashiwabara II
1500–1526(104)

 

Fushimi Sadaatsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomohito 1497-1557
Nara II
1526–1557(105)

 

Fushimi Kunisuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michihito 1517-1593
Ōgimachi
1557–1586(106)

 

Fushimi Kuninobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince Masahito
1552-1586

 

Fushimi Sadakiyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazuhito 1572-1617
Yōzei II
1586–1611(107)

 

Fushimi Sadayuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokohito 1596-1680
Mizunoo II
1611–1629(108)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okiko 1624-1696
Meishō
1629-1643(109)

 

Tsuguhito 1633-1654
Kōmyō II
1643–1654(110)

 

Nagahito 1638-1685
Sai II
1655–1663(111)

 

Satohito 1654-1732
Reigen
1663–1687(112)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujō Sukezane

 

 

 

 

 

Masuko

 

Asahito 1675-1710
Higashiyama
1687–1709(113)

 

Yoshiko

 

Fushimi Kuninaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujō Yukinori

 

Naohito shinnō
1704-1753

 

Yashuhito 1702-1737
Nakamikado
1709–1735(114)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nijō Munemoto

 

 

 

 

 

 

Teruhito 1720-1750
Sakuramachi I
1735–1747(115)

 

 

 

Fujimi Sadatake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukehito shinnō
1733–1794

 

Toohito 1741-1762
Momozono I
1747–1762(116)

 

Toshiko 1740-1813
Sakuramachi II
1762–1771(117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nijō Harutaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidehito 1758-1779
Momozono II
1771–1779(118)

 

 

 

Fushimi Kuniyori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajyūji Tadako

 

Morohito 1771-1840
Kōkaku
1780–1817(119)

 

Princess Yoshiko
1779–1846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujō Hisatada

 

 

 

Ayahito 1800-1846
Ninkō
1817–1846(120)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fushimi Sadayuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eishō

 

Osahito 1831-1867
Kōmei
1846–1867(121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fushimi Kuniye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujō Michitaka

 

 

 

Mutsuhito 1852-1912
Meiji
1867–1912(122)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuni Asahiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teimei

 

 

 

Yoshihito 1879-1926
Taishō
1912–1926(123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuni Kuniyoshi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirohito 1901-1989
Shōwa
1926–1989(124)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kōjun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1934
Empress Michiko

 

 

 

Akihito b.1933
Kinjo
1989–nay(125)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1960
Crown Prince Naruhito

 

b.1963
Crown Princess Masako

 

Fumihito b.1965
Prince Akishino

 

Kiko b.1966
Princess Akishino

 

b.1969
Sayako Kuroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2001
Aiko, Princess Toshi

 

b.1991
Hisahito

 

b.1994
Princess Kako of Akishino

 

b.2006
Prince Hisahito of Akishino
101-th-ph-vua-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)