User Tools

Site Tools


101-thu-n-trinh-ho-ng-h-u-la-gi

Thuần Trinh Hiếu Hoàng hậu Doãn thị (1894 - 1966) là vợ thứ hai của Triều Tiên Thuần Tông, đồng thời bà cũng là Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Hàn Quốc và triều đại Đế quốc Đại Hàn.

Thuần Trinh là con gái của Yun Taek-yeong và Phủ phu nhân họ Doãn. Bà kết hôn với Thái tử sau khi Vương thế tử Tần tiền nhiệm (sau này được truy phong Thuần Minh Hiếu Hoàng hậu, vợ chính thức đầu tiên của ông) qua đời.

Sau khi Triều Tiên Cao Tông bị người Nhật bức thoái vị, chồng bà lên nối ngôi trở thành Thuần Tông Hoàng đế, và bà trở thành Hoàng hậu của Đại Hàn Đế quốc. Sở dĩ bà được danh xưng Hoàng hậu thay vì Vương phi như những chánh thất của các vua Triều Tiên trước vì Thuần Tông và Cao Tông xưng Hoàng đế, các vị vua trước chỉ xưng Vương.

Ngày 24 Tháng 4 năm 1926, vua Thuần Tông qua đời không con thừa tự. Bà trở thành Phật tử những năm cuối cuộc đời, bà qua đời ngày 3 tháng 2 năm 1966 do một cơn đau tim, thọ 72 tuổi. Bà được an táng cạnh Thuần Tông hoàng đế tại Yureung. Bà có thụy hiêụ là 纯贞孝皇后,순정 효 황후, Sunjeonghyo Hwanghu.

101-thu-n-trinh-ho-ng-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)