User Tools

Site Tools


101-tr-ng-c-u-d-n-hi-n-ph-p-campuchia-1972-la-gi

Một cuộc trưng cầu dân ý hiến pháp được tổ chức ở Campuchia vào ngày 30 tháng 4 năm 1972. Những thay đổi đã được 97,5% cử tri tán thành.[1]

Lựa chọn Số phiếu %
Thuận 1,608,293 97.7
Chống 41,172 2.5
Phiếu không hợp lệ hay trắng 866 -
Tổng số phiếu 1,650,331 100
Nguồn: Nohlen
  1. ^ Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p68 ISBN 0-19-924959-8
101-tr-ng-c-u-d-n-hi-n-ph-p-campuchia-1972-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)