User Tools

Site Tools


101-trnov-praha-z-pad-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-trnov-praha-z-pad-la-gi [2018/11/07 17:14]
127.0.0.1 external edit
101-trnov-praha-z-pad-la-gi [2018/11/27 09:59] (current)
thaoit
Line 59: Line 59:
 </​div>​ </​div>​
  
 +<h2 class="​storytitle">​C&​aacute;​c khối x&​acirc;​y dựng th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng với Zebra v&​agrave;​ <a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ vạch</​a></​h2>​
 +<div class="​storycontent">​
 +<div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​The Building Blocks of Success with Zebra and Barcodes"​ data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=16011">&​nbsp;</​div>​
 +<​p>​Mọi người đều biết, một nền tảng vững chắc l&​agrave;​ ch&​igrave;​a kh&​oacute;​a cho bất kỳ doanh nghiệp n&​agrave;​o.&​nbsp;​Bạn cần c&​aacute;​c khối x&​acirc;​y dựng ph&​ugrave;​ hợp nếu bạn dự định th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng.&​nbsp;​Ng&​agrave;​y nay, điều đ&​oacute;​ c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p c&​ocirc;​ng nghệ gi&​uacute;​p doanh nghiệp của bạn ph&​aacute;​t triển.&​nbsp;​M&​atilde;​ vạch c&​oacute;​ t&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n ph&​ugrave;​ hợp c&​oacute;​ thể gi&​uacute;​p doanh nghiệp của bạn tăng năng suất, t&​iacute;​nh di động v&​agrave;​ hiệu quả trong c&​aacute;​c hoạt động h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y của bạn.</​p>​
 +<​p>​Từ sản xuất, hậu cần, giao th&​ocirc;​ng vận tải, c&​ugrave;​ng với việc thực hiện, b&​aacute;​n lẻ v&​agrave;​ kh&​aacute;​ch sạn, c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty đang đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ v&​agrave;​ đầu tư v&​agrave;​o c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng nghệ v&​agrave;​ <a href="​https://​poinkns.blogspot.com/">​giải ph&​aacute;​p mới nhất</​a>​.&​nbsp;​C&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i c&​oacute;​ thể t&​igrave;​m c&​aacute;​ch gi&​uacute;​p bạn hợp l&​yacute;​ h&​oacute;​a lực lượng lao động v&​agrave;​ mang lại cho bạn lợi tức đầu tư m&​agrave;​ bạn đang t&​igrave;​m kiếm.&​nbsp;<​br /><​strong><​u>​Giải ph&​aacute;​p của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i c&​oacute;​ thể gi&​uacute;​p bạn</​u></​strong>&​nbsp;:<​img class="​alignnone wp-image-16017"​ src="​https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2018/​06/​pyramid-1024x626.png"​ alt="​kim tự th&​aacute;​p"​ width="​400"​ height="​244"​ align="​right"​ /></​p>​
 +<ul>
 +<​li>​T&​igrave;​m thiết bị di động ph&​ugrave;​ hợp</​li>​
 +<​li>​Chọn phần cứng tương th&​iacute;​ch để hoạt động c&​ugrave;​ng với thiết bị di động</​li>​
 +<​li>​T&​iacute;​ch hợp c&​aacute;​c thiết bị của bạn v&​agrave;​o m&​ocirc;​i trường kinh doanh v&​agrave;​ c&​aacute;​c ứng dụng t&​ugrave;​y chỉnh của bạn</​li>​
 +<​li>​Định cấu h&​igrave;​nh,​ quản l&​yacute;​ v&​agrave;​ bảo tr&​igrave;​ thiết bị từ xa</​li>​
 +<​li>​Tăng năng suất, giảm lỗi với c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p hướng giọng n&​oacute;​i dựa tr&​ecirc;​n giọng n&​oacute;​i</​li>​
 +<​li>​Bật chiến lược IoT của bạn</​li>​
 +</ul>
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-trnov-praha-z-pad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 09:59 by thaoit