User Tools

Site Tools


101-trnovany-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-trnovany-la-gi [2018/11/07 17:14]
127.0.0.1 external edit
101-trnovany-la-gi [2018/11/27 09:56] (current)
thaoit
Line 58: Line 58:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​M&​atilde;​ QR v&​agrave;​ Collide thuốc</​h2>​ 
 +<div class="​storycontent">​ 
 +<div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​QR Codes and Medicine Collide"​ data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=14958">&​nbsp;</​div>​ 
 +<​p><​img class="​alignnone size-medium wp-image-14959"​ src="​https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2018/​02/​genetics-300x208.jpg"​ alt="​di truyền học" width="​300"​ height="​208"​ align="​right"​ />Một phương ph&​aacute;​p mới để sản xuất thuốc đ&​atilde;​ được ph&​aacute;​t triển bởi c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu từ Đại học Copenhagen ở Đan Mạch v&​agrave;​ Đại học Abo Akademi ở Phần Lan.&​nbsp;​Họ c&​oacute;​ thể sản xuất một vật liệu ăn được m&​agrave;​u trắng, sau đ&​oacute;​ họ c&​oacute;​ thể in&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ QR</​a>&​nbsp;​bao gồm một loại thuốc y tế.&​nbsp;​Đ&​acirc;​y c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một giải ph&​aacute;​p v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể thay thế cho phương ph&​aacute;​p sản xuất thuốc h&​agrave;​ng loạt hiện tại.&​nbsp;​Hiện tại, một người c&​oacute;​ bệnh nhất định sẽ nhận được c&​ugrave;​ng một sản phẩm với số lượng hợp chất t&​iacute;​ch cực như một bệnh nh&​acirc;​n kh&​aacute;​c c&​oacute;​ bệnh &​iacute;​t nghi&​ecirc;​m trọng hơn.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​C&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y hứa hẹn, bởi v&​igrave;​ thuốc y tế c&​oacute;​ thể được định lượng ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c theo c&​aacute;​ch bạn muốn.&​nbsp;​Điều n&​agrave;​y mang lại cho [ch&​uacute;​ng ta] cơ hội để điều chỉnh thuốc theo bệnh nh&​acirc;​n nhận được thuốc, &​rdquo;​Natalja Genina, một trợ l&​yacute;​ gi&​aacute;​o sư tại Đại học Copenhagen cho biết.</​p>​ 
 +<​p>​H&​igrave;​nh dạng của <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ QR</​a>​ cũng sẽ cho ph&​eacute;​p lưu trữ dữ liệu tr&​ecirc;​n ch&​iacute;​nh thuốc đ&​oacute;​.&​nbsp;​Theo Genina, tất cả những g&​igrave;​ cần thiết l&​agrave;​ qu&​eacute;​t nhanh v&​agrave;​ th&​ocirc;​ng tin của loại thuốc nhất định sẽ xuất hiện, điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể l&​agrave;​m giảm c&​aacute;​c trường hợp sử dụng thuốc sai hoặc giả.</​p>​ 
 +<​p>"​Nếu ch&​uacute;​ng ta th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng với việc &​aacute;​p dụng phương ph&​aacute;​p sản xuất n&​agrave;​y cho c&​aacute;​c&​nbsp;​m&​aacute;​y in&​nbsp;​tương đối đơn giản&​nbsp;,​ th&​igrave;​ n&​oacute;​ c&​oacute;​ thể cho ph&​eacute;​p sản xuất s&​aacute;​ng tạo thuốc c&​aacute;​ nh&​acirc;​n h&​oacute;​a v&​agrave;​ xem x&​eacute;​t lại to&​agrave;​n bộ chuỗi cung ứng",​ gi&​aacute;​o sư Jukka Rantanen thuộc khoa Dược của Đại học Copenhagen cho biết.</​p>​ 
 +<​p>​Hiện nay, c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu đang l&​agrave;​m việc để tinh chỉnh c&​aacute;​c phương ph&​aacute;​p cho sản xuất y tế n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-trnovany-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 09:56 by thaoit